Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją w Sun Group sp. z o.o. sp. k.

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku procesem rekrutacji w Sun Group sp. z o.o. sp. k.

KIM JESTEŚMY?

Nazywamy się Sun Group sp. z o.o. sp. k. i mamy siedzibę w Ujściu przy ul. Pilskiej 8, 64-850 Ujście.

Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mail praca@sungroup.pl lub listownie pod adresem: Sun Group sp. z o.o. sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście.

Kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych to: iod@sungroup.pl

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku z procesem rekrutacji na konkretne stanowisko.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy:

 1. w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji
 2. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji i proponowania Ci udziału w nich (jeśli wyrazisz na to zgodę).

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

 1. Twoje dane osobowe podane dla potrzeb konkretnej rekrutacji przetwarzamy dlatego, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jesteśmy prawnie zobowiązani do uzyskania określonych informacji o Tobie. Dotyczy to następujących rodzajów danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, podane przez Ciebie dane kontaktowe, a także wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy takie informacje są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku).

Podanie przez Ciebie ww. danych osobowych jest niezbędne do tego, aby wziąć udział w rekrutacji. Jeśli nie podasz nam swoich danych udział w rekrutacji nie będzie możliwy.

 1. Jeśli podczas konkretnej rekrutacji (np. w CV, liście motywacyjnym, podczas rozmowy rekrutacyjnej) podasz nam dodatkowe dane osobowe (np. swoje prywatne zainteresowania, umiejętności miękkie itp.), to będziemy przetwarzać te dane na podstawie Twojej zgody. Taka zgoda standardowo wyrażana jest przez Ciebie poprzez Twoje wyraźne działanie – samodzielnie i dobrowolnie podajesz nam swoje dane osobowe w kontekście procesu rekrutacji, np. poprzez przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej. W przypadku, gdy podczas konkretnej rekrutacji podasz nam swoje dane, które można zaliczyć do tzw. danych szczególnej kategorii (np. dane o Twoim stanie zdrowia), odrębnie poprosimy Cię o to, abyś wyraźnie zgodził(a) się na przetwarzanie przez nas takich danych na potrzeby danej rekrutacji.

Podanie przez Ciebie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy dla potrzeb przyszłych rekrutacji i proponowania Ci udziału w nich, jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę, np. w CV lub innych dokumentach aplikacyjnych [1].
 1. Wyrażenie przez Ciebie powyższych zgód jest dobrowolne, a każdą z nich możesz w każdej chwili wycofać.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres rekrutacji, w której zgłaszasz udział – aż do jej zakończenia.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych również po zakończeniu bieżącej rekrutacji (i nie zatrudnimy Cię w ramach tej rekrutacji), Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 12 kolejnych miesięcy.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane związane z rekrutacją ujawniamy dostawcom, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych. Są to podmioty obsługujące nas w obszarze IT; podmioty utrzymujące oprogramowanie, z którego korzystamy do prowadzenia rekrutacji.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Każdemu z dostawców usług przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z RODO.

Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 1. Reguła adekwatności - Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 2. Reguła transparentności - Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jest jej przejawem.
 3. Reguła prawidłowości - Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem e-mail praca@sungroup.pl.
 4. Reguła integralności i poufności - Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.
 5. Reguła rozliczalności - Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak, abyśmy w razie Twojego zapytania mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego, jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych - To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje, jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
 2. Prawo do poprawiania danych - Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?” uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.
 4. Prawo do żądania usunięcia danych - Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. zachowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia podatkowe). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam, gdzie nie jest to możliwe, zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych - Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail praca@sungroup.pl lub listownie na adres: Sun Group sp. z o.o. sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście.

Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie ustosunkujemy się do danego zagadnienia.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. +48 22 8607086, www.uodo.gov.pl.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, w każdej chwili masz prawo ją wycofać. Cofnięcie zgody możesz zgłosić na adres praca@sungroup.pl lub listownie na adres: Sun Group sp. z o.o. sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście.

Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail praca@sungroup.pl lub listownie na adres: Sun Group sp. z o.o. sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście.


[1] Zgoda taka może brzmieć przykładowo: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sun Group sp. z o.o. sp.k. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji i proponowania mi udziału w nich w okresie 12 miesięcy od zakończenia bieżącej rekrutacji."
up